แจ้งวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม Template) | Raimon Land
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
09 พฤษภาคม 2555

แจ้งวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม Template)

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข) : 26 เม.ย. 2555 จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 893,856,031 : หุ้นสามัญ หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก ทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 893,856,031 อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพ) : 4 : 1 : 16 พ.ค. 2555 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรั พย์แปลงสภาพ (Record date) (เพิ่มเติม) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 17 พ.ค. 2555 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม) วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ : 14 พ.ค. 2555 (เพิ่มเติม) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข) : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (Raimon-W3) ชื่อย่อ RML-W3 อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 2.75 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้