แจ้งประกาศการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไรมอนแลนด์ จำกัด มหาชน | Raimon Land
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 เมษายน 2558

แจ้งประกาศการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไรมอนแลนด์ จำกัด มหาชน

วันที่ 7 เมษายน 2558, บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด มหาชนได้ประกาศมติคณะกรรมการบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (RML-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

  • ผู้ถือหุ้นเดิมนั้นจะได้รับการจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • อายุของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นคือ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  • ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นที่ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้นที่ 1.97 บาท

ในฐานะผู้นำทางด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูของประเทศไทย บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อเจ้าของและผู้ลงทุนทั้งสัญชาติไทยและต่างประเทศ บริษัทจะเดินหน้ารักษาตำแหน่งผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูของไทยด้วยการพัฒนาโครงการที่โดดเด่น และผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรและการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง