นายสเตฟาน มิเชล | Raimon Land
ย้อนกลับ

นายสเตฟาน มิเชล

กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง 9 ก.ย. 2563
อายุ 45
การศึกษา
  • International Relations, La Salle University
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
9 กันยายน 2563
  • ถือด้วยตนเอง: ไม่มี
  • คู่สมรส ผู้อยู่กินกันฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
  • นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
Midera International
กรรมการ
ปัจจุบัน
Merchants of Pleasure Ltd
กรรมการ
ปัจจุบัน
Mexcham (Mexican Chamber of Commerce in Hong Kong and Macau)
ประธานกรรมการ
ปัจจุบัน
Mexican Council for Foreign Trade (Comce)
Vice‐President ASEAN
ย้อนกลับ