นายตัน ซวี เบ็ง เคลวิน | Raimon Land
ย้อนกลับ

นายตัน ซวี เบ็ง เคลวิน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง 9 ก.ย. 2563
การศึกษา
  • National University of Singapore - Masters of Business Administration (Accountancy)
  • National University of Singapore - Bachelor of Business Administration
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563
  • ถือด้วยตนเอง: ไม่มี
  • สมรส ผู้อยู่กินกันฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
  • นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2566 - ปัจจุบัน
บมจ. ไรมอน แลนด์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2563 - 2566
บมจ. ไรมอน แลนด์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
The Association of International Banks (AIB)
ประธานกรรมการ
ปัจจุบัน
ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) ประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) - สิงคโปร์
Head of Commercial Banking
2552 - 2555
ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) - สิงคโปร์
Head of Large Corporate and Conglomerates - Global Banking Client management team
ก่อนปี 2552
Citibank • JP Morgan • Société Générale
ทำงานในสายงานการธนาคารกับบริษัทชั้นนำต่างๆ
ย้อนกลับ