คณะผู้บริหาร

 • ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

  ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ

  ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC)  เป็นกรรมการของการประชุมโบอ่าวเพื่อเอเชีย (Boao Forum for Asia)   กรรมการของ “คณะผู้นำเพื่อสันติภาพ”  (Leaders for peace) ที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศส นาย ฌอง – ปิแยร์ ราฟาแรง เป็นประธาน  ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) เหรียญทอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาโท สาขากฎหมายและการทูตจากThe Fletcher School of Law and Diplomacy, มหาวิทยาลัยทัฟส์สหรัฐอเมริกา  ปริญญาโทและปริญญาเอกทางนิติศาสตร์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Law School), สหรัฐอเมริกา

  ในด้านการเมือง ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี (2548 - 2549) รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (2549)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (2544 - 2548)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (2538 - 2539) รวมถึงเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของไทยหลายท่านด้วยกัน

  ในด้านการต่างประเทศ ประสบการณ์ของศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เคยเป็นประธานร่วมกับอดีตประธานาธิบดี จิมมี่ คาร์เตอร์ของ สหรัฐฯ ในคณะสังเกตุการณ์การเลือกตั้ง

  ในประเทศเนปาล (2551,2556 และ 2560) ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการปฎิบัติตามข้อเสนอของนายโคฟี อานัน เรื่องการแก้ปัญหา รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์

  ในด้านวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์  เสถียรไทย เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Visiting Professor, Watson Institute for International Studies, Brown University สหรัฐอเมริกา (มิ.ย. 2552 – มิ.ย. 2553)  Senior Felliw, John F. Kennedy School of Government,  Harvard University, U.S.A.  (มีนาคม-ธันวาคม 2550)  Visiting Scholar ของ Harvard Law School (มี.ค. 2550 - ธ.ค. 2551)   ประธานสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (AsianSIL) (2556 - 2558)  และศาสตราภิชานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  5 สมัย (2552 - 2557)

  ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (AsianSIL)  สมาชิกสภากิตติมศักดิ์แห่ง Institute for Global Law and Policy ของ Harvard Law School  สมาชิกของ Asian Advisory Group แห่ง Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University สหรัฐอเมริกา นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและนายกสภามหาวิทยาลัย CMKL (มหาวิทยาลัย Carnegie Mallon สหรัฐอเมริกา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ประเทศไทย

  ในส่วนของภาคเอกชนนั้น ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เคยดำรงตำแหน่งประธานของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.)   ประธานบริหารของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนเป็นประธานและกรรมการในธนาคารพาณิชย์และบริษัทอื่นๆ  อีกหลายแห่งด้วยกัน ปัจจุบันศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด  ประธานกรรมการบริษัทสำนักกฎหมายสากลลาวพรีเมียร์จำกัด ประธานบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด  ประธานคณะกรรมการของบริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน)  ประธานที่ปรึกษา เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานที่ปรึกษาของ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ตลอดจนดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาภูมิภาคเอเชียและกรรมการคณะที่ปรึกษาระหว่างประเทศด้านยุทธศาตร์ บริษัท SICPA S.A. จำกัด ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

  ในด้านงานสาธารณกุศลนั้น ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ดำรงตำแหน่งรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประธานกรรมการมูลนิธิสุรเกียรติ์-ท่านผู้หญิง สุธาวัลย์ เสถียรไทย เป็นต้น

 • คุณระเฑียร ศรีมงคล

  รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกเหนือจากนั้นยังดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และ รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

  นายระเฑียร ศริมงคล สำเร็จการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คุณลี เช เต็ก ไลโอเนล

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังการลงทุนของบริษัท เจเอส อินเวสเมนท์ ซึ่งเป็นการลงทุนในบริษัทต่างๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ยุโรป แอฟริกาและสหรัฐอเมริกา

  นอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทในเครือซึ่งรวมถึง บริษัท เอสร่า โอลดิ้ง และ ซีเล็ค กรุ๊ป เขาได้รับการยอมรับในเรื่องงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยได้รับรางวัลเหรียญการบริการสาธารณะจากรัฐบาลสิงคโปร์ (Pingat Bakti Masyarakat - PBM) นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อีกด้วย

  เขายังเป็นผู้สนับสนุนหลักของเขตเลือกตั้งบูนเลย์ นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกEXCO ของธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ - ศูนย์ผู้ประกอบการด้านการจัดการของมหาวิทยาลัยสิงคโปร์

  นายลี เช เต็ก ไลโอเนล สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจจากวิทยาลัยนานาชาติเวสเทิร์นซิดนีย์

 • คุณลี เช เชง เอเดรียน

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จิท ซัน อินเวสเมนท์ จำกัด บริษัทลอยซ์ เอเนอจี จำกัด บริษัท ซีเล็ค กรุ๊ป จำกัด และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ปิโตรเลียม จำกัด ในประเทศสิงคโปร์

  ด้วยประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนในภาคธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญและความพร้อมในด้านการบริหารการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  นายลี เช เชง เอเดรียน สำเร็จการศึกษาบริหารบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยสตราธไคลด์ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

 • คุณสถาพร อมรวรพักตร์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ เลขานุการบริษัท

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และเลขานุการบริษัทของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปีด้านบัญชีและการเงิน โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งตำแหน่งสำคัญทางด้านบัญชีและการเงินของ บริษัท โทรีเซน และ และบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จำกัด

  นายสถาพร อมรวรพักตร์ สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลาง และผ่านการอบรม Director Certification Program รุ่น DCP 213/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • คุณวรุณ วรวณิชชา

  กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบริหารเงินบริษัทและการควบรวมกิจการ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบริหารเงินบริษัทและการควบรวมกิจการ ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีด้านตลาดทุนและตลาดการเงิน โดยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโอบี เค เฮียน (สิงค์โปร์) หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเจเอส มาร์เก็ตส์ ลิมิเต็ด (ฮ่องกง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเอฟจี ไพรเวท แบงค์ และรองประธานอาวุโส คุทซ์ ไพรเวท แบงกิ้ง

  นายวรุณ วรวณิชชา สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากวิทยาลัยการจัดการเคลล็อก ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • คุณกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

  คุณกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ เข้าร่วมงานกับไรมอน แลนด์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 โดยเข้าเป็นกรรมการอิสระ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ

  ในช่วงปี 2548 – 2557 คุณกฤษณ์ ได้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นหุ้นส่วน และเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และธุรกิจบริการ อาทิ บริษัท สองน้ำ จำกัด บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด - ผู้รับช่วงงานประมวลผลเงินเดือน งานธุรการ และสวัสดิการ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มียอดบัญชีภายใต้การบริหารกว่า 2 แสนบัญชีต่อเดือน บริษัท INOVA จำกัด ที่ปรึกษาด้าน IT ซึ่งเชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูล และ เครือข่ายไร้สาย บริษัท ไทย-ออสเตรเลี่ยน รีซอสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านแหล่งน้ำมันและพลังงานให้กับ บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม และ บริษัท พีทีทีอีพีออสตราเลเชีย พีทีวาย จำกัด

  ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน คุณกฤษณ์ รับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) และปัจจุบันยังมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท Nido Petroleum จำกัด ที่เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย

  คุณกฤษณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์ สาขาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ ปริญญาโทคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Claremont Graduate สหรัฐอเมริกา

 • คุณบัญชา วุฑฒิปรีชา

  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  คุณบัญชา เริ่มมาร่วมงานกับไรมอน แลนด์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ และเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ในด้านประสบการณ์การทำงาน คุณบัญชาเข้าร่วมงานกับ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด เมื่อปี 2539 และได้เข้าเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานเมื่อปี 2545 คุณบัญชาเป็นทนายความที่ปรึกษากฎหมายที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในด้านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนจากต่างประเทศ การร่วมทุน การซื้อขายและควบรวมกิจการ การเจรจาระงับข้อพิพาท โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คุณบัญชารับเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมหลากหลาย ทั้งธุรกิจค้าปลีก ปิโตรเคมี อสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ การบิน และอื่นๆ โดยให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้าวิจัยในด้านการค้า ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านการระงับข้อพิพาท และด้านการปรับโครงสร้างหนี้

  นายบัญชา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายเกียรตินิยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทของไรมอน แลนด์ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานด้านอสังหาริมทรัพย์ในตลาดและภาคส่วนต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการให้คำปรึกษาและแนะนำคณะผู้บริหารไปสู่การสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

  ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ

  ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC)  เป็นกรรมการของการประชุมโบอ่าวเพื่อเอเชีย (Boao Forum for Asia)   กรรมการของ “คณะผู้นำเพื่อสันติภาพ”  (Leaders for peace) ที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศส นาย ฌอง – ปิแยร์ ราฟาแรง เป็นประธาน  ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) เหรียญทอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาโท สาขากฎหมายและการทูตจากThe Fletcher School of Law and Diplomacy, มหาวิทยาลัยทัฟส์สหรัฐอเมริกา  ปริญญาโทและปริญญาเอกทางนิติศาสตร์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Law School), สหรัฐอเมริกา

  ในด้านการเมือง ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี (2548 - 2549) รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (2549)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (2544 - 2548)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (2538 - 2539) รวมถึงเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของไทยหลายท่านด้วยกัน

  ในด้านการต่างประเทศ ประสบการณ์ของศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เคยเป็นประธานร่วมกับอดีตประธานาธิบดี จิมมี่ คาร์เตอร์ของ สหรัฐฯ ในคณะสังเกตุการณ์การเลือกตั้ง

  ในประเทศเนปาล (2551,2556 และ 2560) ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการปฎิบัติตามข้อเสนอของนายโคฟี อานัน เรื่องการแก้ปัญหา รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์

  ในด้านวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์  เสถียรไทย เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Visiting Professor, Watson Institute for International Studies, Brown University สหรัฐอเมริกา (มิ.ย. 2552 – มิ.ย. 2553)  Senior Felliw, John F. Kennedy School of Government,  Harvard University, U.S.A.  (มีนาคม-ธันวาคม 2550)  Visiting Scholar ของ Harvard Law School (มี.ค. 2550 - ธ.ค. 2551)   ประธานสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (AsianSIL) (2556 - 2558)  และศาสตราภิชานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  5 สมัย (2552 - 2557)

  ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (AsianSIL)  สมาชิกสภากิตติมศักดิ์แห่ง Institute for Global Law and Policy ของ Harvard Law School  สมาชิกของ Asian Advisory Group แห่ง Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University สหรัฐอเมริกา นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและนายกสภามหาวิทยาลัย CMKL (มหาวิทยาลัย Carnegie Mallon สหรัฐอเมริกา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ประเทศไทย

  ในส่วนของภาคเอกชนนั้น ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เคยดำรงตำแหน่งประธานของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.)   ประธานบริหารของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนเป็นประธานและกรรมการในธนาคารพาณิชย์และบริษัทอื่นๆ  อีกหลายแห่งด้วยกัน ปัจจุบันศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด  ประธานกรรมการบริษัทสำนักกฎหมายสากลลาวพรีเมียร์จำกัด ประธานบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด  ประธานคณะกรรมการของบริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน)  ประธานที่ปรึกษา เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานที่ปรึกษาของ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ตลอดจนดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาภูมิภาคเอเชียและกรรมการคณะที่ปรึกษาระหว่างประเทศด้านยุทธศาตร์ บริษัท SICPA S.A. จำกัด ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

  ในด้านงานสาธารณกุศลนั้น ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ดำรงตำแหน่งรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประธานกรรมการมูลนิธิสุรเกียรติ์-ท่านผู้หญิง สุธาวัลย์ เสถียรไทย เป็นต้น

 • คุณระเฑียร ศรีมงคล

  รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกเหนือจากนั้นยังดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และ รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

  นายระเฑียร ศริมงคล สำเร็จการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คุณลี เช เต็ก ไลโอเนล

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังการลงทุนของบริษัท เจเอส อินเวสเมนท์ ซึ่งเป็นการลงทุนในบริษัทต่างๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ยุโรป แอฟริกาและสหรัฐอเมริกา

  นอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทในเครือซึ่งรวมถึง บริษัท เอสร่า โอลดิ้ง และ ซีเล็ค กรุ๊ป เขาได้รับการยอมรับในเรื่องงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยได้รับรางวัลเหรียญการบริการสาธารณะจากรัฐบาลสิงคโปร์ (Pingat Bakti Masyarakat - PBM) นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อีกด้วย

  เขายังเป็นผู้สนับสนุนหลักของเขตเลือกตั้งบูนเลย์ นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกEXCO ของธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ - ศูนย์ผู้ประกอบการด้านการจัดการของมหาวิทยาลัยสิงคโปร์

  นายลี เช เต็ก ไลโอเนล สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจจากวิทยาลัยนานาชาติเวสเทิร์นซิดนีย์

 • คุณลี เช เชง เอเดรียน

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จิท ซัน อินเวสเมนท์ จำกัด บริษัทลอยซ์ เอเนอจี จำกัด บริษัท ซีเล็ค กรุ๊ป จำกัด และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ปิโตรเลียม จำกัด ในประเทศสิงคโปร์

  ด้วยประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนในภาคธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญและความพร้อมในด้านการบริหารการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  นายลี เช เชง เอเดรียน สำเร็จการศึกษาบริหารบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยสตราธไคลด์ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

 • คุณสถาพร อมรวรพักตร์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ เลขานุการบริษัท

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และเลขานุการบริษัทของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปีด้านบัญชีและการเงิน โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งตำแหน่งสำคัญทางด้านบัญชีและการเงินของ บริษัท โทรีเซน และ และบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จำกัด

  นายสถาพร อมรวรพักตร์ สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลาง และผ่านการอบรม Director Certification Program รุ่น DCP 213/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • คุณวรุณ วรวณิชชา

  กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบริหารเงินบริษัทและการควบรวมกิจการ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบริหารเงินบริษัทและการควบรวมกิจการ ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีด้านตลาดทุนและตลาดการเงิน โดยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโอบี เค เฮียน (สิงค์โปร์) หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเจเอส มาร์เก็ตส์ ลิมิเต็ด (ฮ่องกง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเอฟจี ไพรเวท แบงค์ และรองประธานอาวุโส คุทซ์ ไพรเวท แบงกิ้ง

  นายวรุณ วรวณิชชา สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากวิทยาลัยการจัดการเคลล็อก ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • คุณกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

  คุณกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ เข้าร่วมงานกับไรมอน แลนด์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 โดยเข้าเป็นกรรมการอิสระ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ

  ในช่วงปี 2548 – 2557 คุณกฤษณ์ ได้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นหุ้นส่วน และเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และธุรกิจบริการ อาทิ บริษัท สองน้ำ จำกัด บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด - ผู้รับช่วงงานประมวลผลเงินเดือน งานธุรการ และสวัสดิการ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มียอดบัญชีภายใต้การบริหารกว่า 2 แสนบัญชีต่อเดือน บริษัท INOVA จำกัด ที่ปรึกษาด้าน IT ซึ่งเชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูล และ เครือข่ายไร้สาย บริษัท ไทย-ออสเตรเลี่ยน รีซอสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านแหล่งน้ำมันและพลังงานให้กับ บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม และ บริษัท พีทีทีอีพีออสตราเลเชีย พีทีวาย จำกัด

  ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน คุณกฤษณ์ รับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) และปัจจุบันยังมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท Nido Petroleum จำกัด ที่เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย

  คุณกฤษณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์ สาขาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ ปริญญาโทคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Claremont Graduate สหรัฐอเมริกา

 • คุณบัญชา วุฑฒิปรีชา

  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  คุณบัญชา เริ่มมาร่วมงานกับไรมอน แลนด์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ และเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ในด้านประสบการณ์การทำงาน คุณบัญชาเข้าร่วมงานกับ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด เมื่อปี 2539 และได้เข้าเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานเมื่อปี 2545 คุณบัญชาเป็นทนายความที่ปรึกษากฎหมายที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในด้านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนจากต่างประเทศ การร่วมทุน การซื้อขายและควบรวมกิจการ การเจรจาระงับข้อพิพาท โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คุณบัญชารับเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมหลากหลาย ทั้งธุรกิจค้าปลีก ปิโตรเคมี อสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ การบิน และอื่นๆ โดยให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้าวิจัยในด้านการค้า ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านการระงับข้อพิพาท และด้านการปรับโครงสร้างหนี้

  นายบัญชา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายเกียรตินิยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา