คณะผู้บริหาร

 • คุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท และ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกเหนือจากนั้นยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัท วินเวสต์เมนท์ จำกัด และประธานกรรมการบริษัท ไทยแอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง(พ.ศ. 2551 – 2554)

  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2540 – 2544) นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริหารบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแฟรงคลิน เพียร์ซ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • คุณลี เช เต็ก ไลโอเนล

  ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังการลงทุนของบริษัท เจเอส อินเวสเมนท์ ซึ่งเป็นการลงทุนในบริษัทต่างๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ยุโรป แอฟริกาและสหรัฐอเมริกา

  นอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทในเครือซึ่งรวมถึง บริษัท เอสร่า โอลดิ้ง และ ซีเล็ค กรุ๊ป เขาได้รับการยอมรับในเรื่องงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยได้รับรางวัลเหรียญการบริการสาธารณะจากรัฐบาลสิงคโปร์ (Pingat Bakti Masyarakat - PBM) นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อีกด้วย

  เขายังเป็นผู้สนับสนุนหลักของเขตเลือกตั้งบูนเลย์ นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกEXCO ของธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ - ศูนย์ผู้ประกอบการด้านการจัดการของมหาวิทยาลัยสิงคโปร์

  นายลี เช เต็ก ไลโอเนล สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจจากวิทยาลัยนานาชาติเวสเทิร์นซิดนีย์

 • คุณลี เช เชง เอเดรียน

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จิท ซัน อินเวสเมนท์ จำกัด บริษัทลอยซ์ เอเนอจี จำกัด บริษัท ซีเล็ค กรุ๊ป จำกัด และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ปิโตรเลียม จำกัด ในประเทศสิงคโปร์

  ด้วยประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนในภาคธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญและความพร้อมในด้านการบริหารการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  นายลี เช เชง เอเดรียน สำเร็จการศึกษาบริหารบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยสตราธไคลด์ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

 • คุณสถาพร อมรวรพักตร์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ เลขานุการบริษัท

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และเลขานุการบริษัทของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปีด้านบัญชีและการเงิน โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งตำแหน่งสำคัญทางด้านบัญชีและการเงินของ บริษัท โทรีเซน และ และบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จำกัด

  นายสถาพร อมรวรพักตร์ สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลาง และผ่านการอบรม Director Certification Program รุ่น DCP 213/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ดร. ศิริ การเจริญดี

  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)

  นอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท โพสต์ พลับบิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ดร.ศิริ การเจริญดี สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (AMP Degree) จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • คุณเวทย์ นุชเจริญ

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกจากนั้นยังเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด(มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการรสรรหา บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ นอกเหนือจากนั้นยังดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

  นายเวทย์ นุชเจริญ สำเร็จการศึกษาพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • คุณโรแลนด์ ปัง ซือ วุย

  กรรมการ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกเหนือจากนั้นยังดำรงตำแหน่งผู้จัดการการลงทุนบริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด (TPA) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแห่งประเทศไทยและองค์กรทางเศรษฐกิจแห่งบรูไน นอกจากนี้ยังเคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของบรูไน รับผิดชอบในการหาและวิเคราะห์การลงทุนในต่างประเทศและเคยทำงานให้กับสถาบันการเงินชั้นนำในบรูไนที่ เกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจและบัญชีของลูกค้าในองค์กร

  นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร เศรษฐศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์จากสหราชอาณาจักร

 • คุณนุช กัลยาวงศา

  กรรมการ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านการเงินมากกว่า 20 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท เคทู ชิปปิ้ง เอเชีย จำกัด และตำแหน่งกรรมการฝ่ายการเงินและการบัญชีของกลุ่มบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

  นางสาวนุช กัลยาวงศา สำเร็จการศึกษาบัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทของไรมอน แลนด์ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานด้านอสังหาริมทรัพย์ในตลาดและภาคส่วนต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการให้คำปรึกษาและแนะนำคณะผู้บริหารไปสู่การสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • คุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท และ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกเหนือจากนั้นยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัท วินเวสต์เมนท์ จำกัด และประธานกรรมการบริษัท ไทยแอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง(พ.ศ. 2551 – 2554)

  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2540 – 2544) นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริหารบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแฟรงคลิน เพียร์ซ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • คุณลี เช เต็ก ไลโอเนล

  ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังการลงทุนของบริษัท เจเอส อินเวสเมนท์ ซึ่งเป็นการลงทุนในบริษัทต่างๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ยุโรป แอฟริกาและสหรัฐอเมริกา

  นอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทในเครือซึ่งรวมถึง บริษัท เอสร่า โอลดิ้ง และ ซีเล็ค กรุ๊ป เขาได้รับการยอมรับในเรื่องงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยได้รับรางวัลเหรียญการบริการสาธารณะจากรัฐบาลสิงคโปร์ (Pingat Bakti Masyarakat - PBM) นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อีกด้วย

  เขายังเป็นผู้สนับสนุนหลักของเขตเลือกตั้งบูนเลย์ นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกEXCO ของธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ - ศูนย์ผู้ประกอบการด้านการจัดการของมหาวิทยาลัยสิงคโปร์

  นายลี เช เต็ก ไลโอเนล สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจจากวิทยาลัยนานาชาติเวสเทิร์นซิดนีย์

 • คุณลี เช เชง เอเดรียน

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จิท ซัน อินเวสเมนท์ จำกัด บริษัทลอยซ์ เอเนอจี จำกัด บริษัท ซีเล็ค กรุ๊ป จำกัด และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ปิโตรเลียม จำกัด ในประเทศสิงคโปร์

  ด้วยประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนในภาคธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญและความพร้อมในด้านการบริหารการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  นายลี เช เชง เอเดรียน สำเร็จการศึกษาบริหารบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยสตราธไคลด์ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

 • คุณสถาพร อมรวรพักตร์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ เลขานุการบริษัท

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และเลขานุการบริษัทของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปีด้านบัญชีและการเงิน โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งตำแหน่งสำคัญทางด้านบัญชีและการเงินของ บริษัท โทรีเซน และ และบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จำกัด

  นายสถาพร อมรวรพักตร์ สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลาง และผ่านการอบรม Director Certification Program รุ่น DCP 213/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ดร. ศิริ การเจริญดี

  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)

  นอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท โพสต์ พลับบิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ดร.ศิริ การเจริญดี สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (AMP Degree) จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • คุณเวทย์ นุชเจริญ

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกจากนั้นยังเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด(มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการรสรรหา บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ นอกเหนือจากนั้นยังดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

  นายเวทย์ นุชเจริญ สำเร็จการศึกษาพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • คุณโรแลนด์ ปัง ซือ วุย

  กรรมการ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกเหนือจากนั้นยังดำรงตำแหน่งผู้จัดการการลงทุนบริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด (TPA) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแห่งประเทศไทยและองค์กรทางเศรษฐกิจแห่งบรูไน นอกจากนี้ยังเคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของบรูไน รับผิดชอบในการหาและวิเคราะห์การลงทุนในต่างประเทศและเคยทำงานให้กับสถาบันการเงินชั้นนำในบรูไนที่ เกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจและบัญชีของลูกค้าในองค์กร

  นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร เศรษฐศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์จากสหราชอาณาจักร

 • คุณนุช กัลยาวงศา

  กรรมการ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านการเงินมากกว่า 20 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท เคทู ชิปปิ้ง เอเชีย จำกัด และตำแหน่งกรรมการฝ่ายการเงินและการบัญชีของกลุ่มบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

  นางสาวนุช กัลยาวงศา สำเร็จการศึกษาบัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์